Visible satellite imagery from 1206 UTC through 2351 UTC on April 25, 2010